FANDOM


Bu sayfa tam oLarak yazILmamI$tIr


Yok etme görevinde önceLikLe iki tarafIn fiLoLarI sava$Ir... Bu sava$ta tarafLarIn SiLah-KaLkan-ZIrh teknikLeri $üphesiz hesaba katILIr... Sava$I savunan taraf kazanIrsa zaten yok etme görevi diye bir$ey söz konusu oLmaz... Yani sava$I savunan tarafIn kazandIğI durumLarda ay'In patLama oLasILIğI 0%'dIr... Yok etmeye giden fiLo sava$I kazanIr ve fiLoda imparatorLuk gemisi kaLIrsa; a$ağIdaki aLgoritmaLar devreye girer, rastgeLe bir katsayI da hesaba dahiL ediLerek sonuç beLirLenir... Sava$In 6 tur sürüp berabere bittiği oLasILIkta ise süreç hakkInda net bir biLgim yok...

Yok etme görevinde ay'In patLama oLasILIğI:

$ ( 100 - \sqrt { \mbox {AyIn CapI} } ) * \sqrt { \mbox {imparatorLuk Gemisi SayIsI} } $

Buna göre; 9000km çapIndaki bir ay'I 50% oLasILIk iLe yok edebiLmek için fiLoda 95 adet imparatorLuk gemisi buLunmasI gerekir... AynI ay'I 100% oLasILIkLa yok edebiLmek içinse bu sayI 380'dir... Yok etme görevinde tarafLarIn SiLah-KaLkan-ZIrh TeknikLerinin formüLde dikkate aLInmadIğInIn göz önüne aLInmasI gerekir...


Yok etme görevine giden fiLonun yok oLma oLasILIğI:

$ ( \sqrt { \mbox {AyIn CapI} } ) \ /\ 2 $

YukarIdaki örnekteki gibi 9000km çapIndaki bir ay'I yok etmeye giden herhangi bir fiLonun yok oLma oLasILIğI ise yakLa$Ik 48%'dir... Burada da tarafLarIn SiLah-KaLkan-ZIrh tekniklerinin dikkate aLInmadIğInIn, ve fiLonun içeriğinin önemLi oLmadIğInIn gözönüne aLInmasI gerekir...

SWOTF'da, yok etme görevinde ne ay'In patLadIğI, ne de yok etme görevindeki fiLonun vuruLduğu; bir çeşit beraberLik oLarak niteLendirebiLeceğimiz 3ncü bir durum da söz konusudur... Ne yazIk ki bu 3ncü durumun oLasILIğInIn hesapLanmasIna değgin bir formüL biLmiyorum... Ancak; her iki durumun hesapLanmasInda da rastgeLe üretiLen bir katsayInIn hesaba dahiL ediLdiği biLgisine dayanarak, bu iki durumun da gerçekLe$mediği 3ncü durum oLarak (aLgoritmaLardan dönen değerLerin her ikisinin de faLse oLmasI haLi $ekLinde tanImLayabiLiriz) fiLonun ay'I patLatmadan geri dönmesi öngörüLmüş oLabiLir...