FANDOM


SimuLatör; sava$LarIn sonuçLarInIn öngörüLmesi için hazIrLanmI$ bir yazILImdIr... Yani, sava$ gerçekLeşmeden önce simüLe ediLerek yakLa$Ik bir sonuç eLde ediLir...


KuLLanImI:

SWOTF'da, sayfanIn soL en aLtIndaki buton bir Sava$ SimuLatörü'dür...

Bu butona bağLI oLarak açILan sayfada; hedefe gönderiLmesi pLanLanan fiLo içeriği ATAK sütununa, hedefte var oLduğu biLinen ya da öngörüLen fiLo içeriği ve savunma birimLeri DEFANS sütünuna, saLdIran ve savunan tarafLarIn ZIrh-KaLkan-SiLah TeknoLojiLeri de iLgiLi kIsIma giriLerek SimuLasyona Ba$La butonuna basILdIğInda yazILIm bir SimuLasyon raporu üretir... Bu raporda; sava$In kaç tur süreceği ve kimin kazanacağI, tarafLarIn zararLarI ve oLu$acak harabe miktarLarI, topLam harabe miktarI, ve bu harabeyi topLayabiLmek için gereken topLam harabe gemisi miktarI gibi ayrIntILI biLgiLer buLunur...

ISS iLe yapILan sava$Larda ATAK ve DEFANS için topLam miktarLar yazILIr... Ancak, ISS'ye katILan oyuncuLarIn teknoLojiLeri farkLI oLabiLeceğinden, teknoLojiLer giriLirken ortaLama bir değer hesapLanmasI gerekir...


ÇaLI$ma $ekLi:

Sava$ ba$LIğI aLtInda, gemi ya da savunma birimLerinin dü$mana ate$ ederken rastgeLe seçim yaptIkLarI vurguLanmaktadIr... Ek oLarak, birçok ko$uLda bir birimin vuruLup vuruLmayacağI da rastgeLe üretiLen sayILara bağLI oLarak deği$ir... ÖzetLe, SWOTF'da sava$ sonuçLarInda $ans etkeninin de yeri vardIr... Sava$ ba$LIGInda eLe aLInan örnekte; kruvazör 1nci turda önceLikLe roketatarLara ve sonra ağIr fLak'a ate$ etmi$ti... Bu oLasI durumLardan yaLnIzca biridir; sözgeLimi kruvazör 1nci turda iLk oLarak ağIr fLak'a da ate$ edebiLir, ve bu durumda 1nci turda bir daha ate$ edemez...

Ve sava$a giren birim sayIsI arttIkça, oLasILIkLarIn sayIsI da exponansiyeL oLarak artar... Bir sava$ta, bu bazen on miLyonLarca oLasI durumdan yaLnIzca bir tanesi gerçekLe$ir...

SimuLator, bu oLasI durumLardan bazILarInI hesapLar, ve hesapLadIğI durumLarIn da bir ortaLamasInI hesapLayarak sonuç oLarak verir... SimuLatorden eLde ediLen sonuç iLe sava$ sonucunun birbirinden bazen oLdukça farkLI oLmasInIn nedeni budur... SWOTF'daki simuLator'un kaç oLasILIk hesapLayarak sonuç eLde ettiğini biLmiyorum... Ancak internette buLunup SWOTF için de kuLLanILabiLecek bazI simuLatörLer de kaç oLasILIk üzerinden sonuç eLde ediLeceğini oyuncu beLirLeyebiLiyor; ve bazI simuLatörLerde ek oLarak uç sonuçLar (hesapLadIkLarI içindeki en kötü ve en iyi senaryoLar) da veriLmektedir...