FANDOM


SWOTF'da sava$, bir saLdIrI fiLosunun hedefine uLa$masIyLa gerçekLe$ir...


TarafLar

Bir sava$ta iki taraf söz konusudur; saLdIran ve savunan... SaLdIrganIn fiLoLarInI hiç bir savunma ya da gemi buLunmayan bir gezegene (ya da ay'a) göndermesi oLasILIğı mevcuttur, ki bu durumda sava$I otomatik oLarak kazanIr... Aksi durumda, yani saLdIrILan gezegende gemiLer ya da savunma varsa, her iki taraf da dü$mana ate$ eder...
Eğer evrende İttifak Sava$ sistemi (ISS) aktif ise, birden çok saLdIran ve/veya savunan soz konusu oLabiLir...


Sava$ NasIL GerçekLe$ir

Sava$ın nasIL gerçekLeştiğini anLatmaya ba$Lamadan önce, her saLdIrI ve savunma biriminin sava$I etkileyen 3 temeL deği$keni oLduğunu biLmemiz gerekir: SiLah Gücü (SG), KaLkan Gücü (KG), ve Zırh Gücü (ZG)... Ek oLarak, sonucu etkiLeyen bir diğer önemLi deği$ken daha vardIr; Rapid Fire (RF)...

Her sava$In oLasI 3 sonucu vardIr; saLdIran kazanIr, sava$ berabere biter, ya da savunan kazananIr... Ve her sava$ turLar $ekLinde gerçekLe$ir... En fazLa 6 tur söz konusudur; bunun anLamI, saLdIranIn (ya da savunanIn) 6 turda savunanIn (ya da saLdIranIn) tüm birimLerini (gemi ve savunma) yok edememesi haLinde sava$In berabere bitmesidir... BeraberLik ya da savunanIn kazanmasI haLinde, saLdIran hedeften maden (metaL, titanyum, xenon) aLamaz...

Bütün birimLer, her tura, temeL SiLah (S) ve KaLkan (K) değerLeri (birimLere özgü ve tekniğe bağLI) iLe ba$LarLar... BirimLerin ZIrh (Z) değerLeri ise; iLk turda, birimin temeL değeri oLmak üzere; bir önceki turun sonunda hesapLanan değerdir...

Sava$a katILan tüm birimLer (gemiLer ve savunmaLar), her turda rastgeLe bir dü$man birimini seçerek ate$ ederLer... Ve ate$ eden her birim için söz konusu oLmak üzere:

->- ((IF)) Ate$ eden birimin Silah değeri (S), hedef birimin KaLkan değerinin (K) 1%'inden daha küçük ise saLdIrI ate$i yansItILIr... Hedef birime her hangi bir$ey oLmaz (yani bu saLdIrI ate$i zarar aLmadan geçi$tiriLir)...

->- ((ELSE)) Eğer S, K'dan küçük ise; kaLkan, bu saLdIrI ateşini absorbe eder (emer), ve hedef birim Zırh değerinden (Z) kaybetmez: K = K - S oLarak atanIr...

->- ((ELSE)) SiLah değeri yeterince güçLü ise, yani S > K ise; kaLkan bu saLdIrI ate$inin yaLnIzca bir kIsmInI absorbe eder ve absorbe ediLemeyen siLah değeri hedef birimin ZIrh değerinden dü$üLür: Z = Z - (S - K) ve K = 0 oLarak atanIr...

->- ((IF)) Hedef birimin atanan Z değeri, birimin temeL (yani sava$In ba$LangIcIndaki) Z değerinin (Z_b) 30%'undan daha küçük ise, birimin (1 - Z_b /Z) oLarak hesapLanan vuruLma oLasILIğI söz konusu oLur; ve birim vuruLursa (H = 0) oLarak atanIr... Ancak bu birim, bu turda, onu zaten hedef aLmI$ oLan diğer saLdIrI birimLerinden ate$ aLmaya devam eder...

->- Son oLarak, ate$ eden birimin hedef birime RF özeLLiği (değeri r oLmak üzere) varsa, ( (r - 1) / r ) oLarak hesapLanan bir oLasILIkLa rastgeLe seçiLen bir ba$ka hedef birime ate$ etmeye devam eder; ve bu yeni hedef için de yukarIdaki adImLar tekrarLanIr...

Tur sonunda H <= 0 oLarak atanan her birim vuruLur ve bir sonraki turda sava$a katILmaz... Ve bir tarafIn (saLdIran ya da savunan) tüm birimLeri herhangi bir turun sonunda vuruLmu$sa, sava$I kar$I taraf kazanmI$ oLur...

Sava$tan hemen sonra, her savunma birimi, ek herhangi bir maLiyet oLmaksIzIn 70% oLasILIkLa yeniden in$a ediLir... (savunma birimi roket atar vb birimLer içindir, savunan birim terimi ise savunan tarafIn gemiLerini de içerir)...

SonuçLar

Sava$ bittiğinde, 3 sonuç söz konusudur:

1 SaLdıran taraf kazanIr: Bu durumda, saLdIran hedeften maden aLIr... Yeteri kadar kargo kapasitesi söz konusu oLsa biLe, aLInabiLecek maximum maden miktarI her madenin totaL miktarInIn yarIsI kadardır... Eğer 1'den çok saLdIran söz konusu ise, aLInabiLecek maksimum maden miktarI bu oyuncuLar arasInda payLa$tIrILIr ($üphesiz kargo kapasiteLerine de bağLI oLarak; ancak payLa$tIrma aLgoritmasInI tam oLarak biLmiyorum)...

2 BeraberLik: 6 tur çarpIşmadan sonra herhangi bir tarafIn kazanamamasI haLidir... SaLdIran gemiLerden vuruLmayanLar, herhangi bir maden aLamadan, kaLktIkLarI gezegene geri döner...

3 Savunan kazanIr: SaLdIran tüm gemiLerini kaybetmi$tir, savunan için ise temeLde (özeLLikLe maden kaybI bağLamInda) beraberLikten çok da farkLI bir durum söz konusu değiLdir...


Sava$ bittiğinde, vuruLan gemiLerden arta kaLanLar, sava$In oLduğu gezegenin yanInda Harabe ALanI'na dönü$ür... Harabe aLanInda buLunan madenLerin miktarI, evrenLere göre deği$ebiLir; ancak büyük çoğunLukLa vuruLan gemiLerin yapImInda gerekLi oLan metaL ve titanium'un 50%si kadardIr... Savunma harabesi özeLLiği buLunan evrenLerde, savunma birimLerinden de harabe aLanI oLu$ur... Harabe aLanLarInIn bir diğer özeLLiği de, ay oLu$turma oLasILIkLarIdIr... Harabe aLanI, metaL ve/veya titanium içeren (xenon buLunmaz) değerLi maden kaynakLarIdIrLar; ve sava$a katILmayanLar da dahiL oLmak üzere, bu aLana harabe gemisi iLk uLa$an oyuncu bu madenLeri topLar... Harabe aLanI, hedef gezegen ya da ay'a çok yakIn ancak farkLI bir yerdir... Hedefe çok yakIn oLduğundan, eğer sava$ sIrasInda oyunda ise, savunan tarafIn harabeyi aLma oLasILIğı daha yüksektir... Bu nedenLe, saLdIran tarafIn oLu$acak harabe miktarInI hesapLayarak harabe gemiLerini önceden harabe sökümü görevi iLe kaLdIrmasI gerekebiLir... Ancak; harabe aLanI buLunmamasI haLinde harabe sökümü fiLo hareketi yapILamadIğIndan, bir casus sondasI saLdIrIsI iLe önceden hedefte harabe aLanI oLu$turuLabiLir...

Bir sava$ gerçekLe$tiğinde, katILan tüm tarafLar ayrIntILI bir Sava$ Raporu mesajI aLIr... Ancak sava$ yaLnIzca bir turda bitmi$se, saLdIran taraf ayrIntILI bir rapor aLamaz...


Örnek Sava$

Bir sava$a örnek oLarak, 1 kruvazör'den oLu$an bir fiLonun, 2 roketatar ve 1 ağIr fLak buLunan bir gezegene saLdIrdIğI durumu eLe aLaLIm... FazLa karI$Ik oLmamasI için de, her iki tarafIn ZIrh-KaLkan-SiLah teknikLerinin 0 oLduğunu varsayaLIm... Bu teknikLerde; kruvazörün sIrasIyLa 2700:50:400 ZIrh-KaLkan-SiLah değeri oLur (aynI keLimeLer kuLLanILmakta oLduğundan karI$IkLIk oLabiLir; ancak teknik, güç ve değer farkLI deği$kenLerdir)... AynI değerLer roketatar için 200:20:80, ağIr fLak içinse 800:100:250 $ekLindedir...

Bu sava$ta oLasI durumLardan biri şu $ekiLde gerçekLe$ebiLir:

1nci tur
->- saLdIran savunana ateş eder
->-    Kruvazör (2700:50:400) için bir roketatar (200:20:80) hedef seçiLir ate$ eder; sonuç, roketatar (-180:0:80)
->-      RapidFire
->-        Kruvazörün roketatar'a RF özeLLiği (r değeri 10 oLmak üzere) var
->-          RF oLasILIğI 0.9, random değer 0.89; kruvazör ateş eder
->-    Kruvazör (2700:50:400) için diğer roketatar (200:20:80) hedef seçiLir ve ate$ eder; sonuç, roketatar (-180:0:80)
->-      RapidFire
->-        Kruvazörün roketatar'a RF özeLLiği (r değeri 10 oLmak üzere) var
->-          RF oLasILIğI 0.9, random değer 0.12; kruvazör ateş eder
->-    Kruvazör (2700:50:400) için zaten vuruLmu$ oLan roketatar'Lardan biri (-180:20:80) hedef seçiLir ve ate$ eder; sonuç, roketatar (-580:0:80)
->-      RapidFire
->-        Kruvazörün roketatar'a RF özeLLiği (r değeri 10 oLmak üzere) var
->-          RF oLasILIğI 0.9, random değer 0.43; kruvazör ateş eder
->-    Kruvazör (2700:50:400) için ağIr fLak (800:100:250) hedef seçiLir ve ate$ eder
->-      AğIr fLak'In vuruLma oLasILIğI 37.5% (0.375'e 0.625), random değer 0.512; ağIr fLak vuruLmaz; sonuç, ağIr fLak (500:0:250)
->-        RapidFire
->-          Kruvazörün ağIr fLak'a RF özeLLiği yok

->- savunan saLdIrana ateş eder
->-    Roketatar (-580:0:80) tek hedef oLan kruvazör'e (2700:50:400) ateş eder; sonuç, kruvazör (2670:0:400)
->-    Roketatar (-180:0:80) tek hedef oLan kruvazör'e (2670:0:400) ateş eder; sonuç, kruvazör (2590:0:400)
->-    AğIr fLak (500:0:250) tek hedef oLan kruvazör'e (2590:0:400) ateş eder; sonuç, kruvazör (2340:0:400)

->- vuruLan birimLeri çIkar, kaLkanLarI onar
->-    kruvazörün (2340:0:400) zIrhI haLen sağLam, kaLkanInI onar (2340:50:400)
->-    roketatar'In (-580:0:80) zIrhI parçaLandI, vuruLduğu için sava$tan çIkar
->-    roketatar'In (-180:0:80) zIrhI parçaLandI, vuruLduğu için sava$tan çIkar
->-    aGIr fLak'In (500:0:250) zIrhI haLen sağLam, kaLkanInI onar (500:100:250)

2nci tur
->- saLdIran savunana ateş eder
->-    Kruvazör (2340:50:400) kaLan tek hedef ağIr fLak'a (500:100:250) ate$ eder
->-      AğIr fLak'In vuruLma oLasILIğI 75% (0.75'e 0.25), random değer 0.372; ağIr fLak vuruLur; sonuç, ağIr fLak (-1:0:250)
->-        RapidFire
->-          Kruvazörün ağIr fLak'a RF özeLLiği yok

->- savunan saLdIrana ate$ eder
->-    AğIr fLak (-1:0:250) tek hedef oLan kruvazör'e (2340:50:400) ateş eder; sonuç, kruvazör (2140:0:400)

->- vuruLan birimLeri çIkar, kaLkanLarI onar
->-    kruvazörün (2140:0:400) zIrhI haLen sağLam, kaLkanInI onar (2140:50:400)
->-    aGIr fLak'In (-1:0:250) zIrhI parçaLandI, vuruLduğu için sava$tan çIkar


->- savaş, 2 tur sonunda saLdIranın kazanmasI iLe sonuçLandI