FANDOM


Hedef koordinata CasusLuk için gönderiLen Casus SondasI'nIn vuruLmasIdIr... Kar$I CasusLuk, rastgeLe üretiLen katsayILarIn da hesaba dahiL ediLerek birtakIm aLgoritmaLarIn i$Lendiği bir süreçtir... Bu süreçte beLirLeyici oLan bazı etmenLer:

  • iki oyuncunun CasusLuk Tekniği düzeyLerinin arasIndaki fark
  • hedef koordinattaki GemiLer'in sayIsI (gemi sayIsI arttIkça kar$I casusLuk oLasILIğI da artar)
  • gönderiLen casus sondaLarInIn sayIsI (sonda sayIsI arttIkça kar$I casusLuk oLasILIğI da artar)
  • hesaba dahiL ediLen rastgeLe katsayI


Casus sondaLarInIn kar$I casusLuk iLe vuruLmasI, bu sondaLarIn hedef gezegen hakkInda biLgi göndermesini etkiLemez... YaLnIzca CasusLuk Raporu'na ek oLarak, yazILIm, CasusLuk FiLo Durum Raporu adInda 'tüm sondaLarIn vuruLduğu'na iLi$kin bir mesaj  daha üretir...

Kar$ICasusLuk 1


Resimde en üstteki mesaj, oLağan CasusLuk Raporu'dur; ikinci mesajIn açILmI$ haLi ise a$aGIdaki resimde gösteriLmi$tir...

Kar$ICasusLuk 2