FANDOM


Humanoid FabrikasI, robotLarIn geLiştiriLmiş şekLi oLan humanoid'Lerin üretiLdiği yerdir... Ve humanoidLer, tüm aLanLarda yapImI oLdukça hIzLandIrma yetisine sahiptir...

Yani; Robot FabrikasI yaLnIzca binaLarIn yapIm süresini azaLtIrken, Humanoid FabrikasI binaLara ek oLarak gemiLerin ve savunma birimLerinin yapIm süresini de azaLtır... Ve Robot FabrikasI'nIn kademeLeri arttIkça etkisinin azaLmasIna kar$In; her Humanoid FabrikasI kademesi yapIm süresini bir önceki kademeye göre yarI yarIya azaLtır... Bu etki, oyunda her kademesinin yapIm süresinin aynI (1gün 02saat 10dakika 54saniye) oLduğu tek bina oLmasInIn da nedenidir...

TeknoLoji AğacInda; Terraform BinasI yapImI için 1, Endüstri BinasI yapImI içinse 3ncü kademe Humanoid FabrikasI buLunmasI gerekir... Humanoid FabrikasI'nIn yapILabiLmesi için ise Robot FabrikasI ve Navigasyon Tekniği'nin en az 10ncu kademede oLmasI gerekir...