FANDOMSava$'Larda vuruLan GemiLer'in artIkLarInIn buLunduğu, Ay ve Gezegen'LerLe aynI koordinata sahip oLsa da onLardan farkLI bir böLgedir... Harabe aLanLarIna yaLnIzca Harabe Gemisi içeren fiLoLar iLe, ve yine yaLnIzca Harabe Sökümü görevi iLe FiLo Hareketi yapILabiLir...  Gezegen'Lere uzakLIğI Ay iLe aynIdIr (vice versa), yani gezegen yörüngesi oLarak da varsayILabiLir...

NasIL OLu$ur: Edit

Sava$Larda vuruLan gemiLerin yapImInda kuLLanILan MadenLer'den MetaL ve Titanium'un 50%'si kadarI harabe aLanInI oLu$turur... Her ne kadar biLdiğim kadarI iLe bu bağLamda SWOTF'da henüz farkLI bir Evren buLunmasa da; bu özeLLik evren'e göre farkLILIk gösterebiLir... SözgeLimi; gezegenLerde vuruLan Savunma BirimLeri'nden de harabe oLu$an evrenLer buLunabiLeceği gibi, vuruLan birimLerden harabeye dönü$me yüzdesi de evrenLere göre farkLI oLabiLir... GemiLerin yapImInda kuLLanILan Xenon uçucu bir gaz oLduğundan harabeye dönü$mez... AynI $ekiLde; sava$a giren fiLoLarda ta$Inan madenLerden de harabe oLu$maz...

Ne i$e Yarar: Edit

  • iLk oLarak vurguLanmasI gereken, harabe aLanLarIndaki madenLerin oyuncuLar tarafIndan topLanIp üretimde kuLLanILabiLmesidir... AyrIntI için Harabe Sökümü ba$LIğIna bakInIz...
  • ikinci oLarak; bu aLana yapILan fiLo hareketi'nin özeLLiğidir... AyrIntI için Harabe Sökümü ba$LIğIna bakInIz...
  • ve son oLarak; ay oLu$umunun temeLinin de harabe iLe iLi$kiLi oLmasIdIr... AyrIntI için Ay ba$LIğIna bakInIz...