FANDOM


Gezegen, SWOTF'un temeLidir... Oyunda herhangi bir evrene kayIt oLan her oyuncunun bir Ana Gezegen'i oLur... Ana Gezegen'de oyuna başLayIp gerekLi teknikLer üretiLdikten sonra, en fazLa 8 adet oLmak üzere yeni gezegen aLInabiLir... Ana Gezegen dI$Indaki bu gezegenLere KoLoni adI veriLir, koLoni aLma görevine ise KoLoniLe$tirme denir...

MadenLer ve diğer BinaLar gezegenLerde yapILIrLar... Benzer $ekiLde GemiLer de gezegenLerdeki Tersane'Lerde üretiLirLer, ve konu$LanIrLar... Her fiLo hareketinin ba$LangIcI bir gezegen ya da Ay'dIr, ve Sava$'Lar fiLoLar bir gezegen ya da ay'da konu$LanmI$ken ya da bu koordinatLara vardIkLarInda gerçekLe$ir; uzay bo$LuGunda hareket haLinde oLduğu varsayILan fiLoLar iLe sava$ oLmaz...

GezegenLer farkLI büyükLükLerde oLurLar, büyükLüğün birimi ALan'dIr... SWOTF'da Ana Gezegen'in büyükLüğü tüm oyuncuLar için e$it oLup 210 aLan'dIr... KoLoniLerin büyükLüğü ise rastgeLe beLirLenir; bunun için yazILImda bir aLgoritma öngörüLmüşse de ben biLmiyorum... Ay'LarIn aLanI ise ayrI bir sisteme sahip oLup iLgiLi ba$LIkta açIkLandI...

Ana Gezegen dI$Indaki tüm gezegenLer, yani koLoniLer, oyun sahibi tarafIndan terkediLebiLir... Bunun için terkediLecek gezegen seçiLir, isminin üzerine tIkLanIp Gezegeni Terket sekmesi seçiLir...

Her gezegenin Evren'de bir Koordinat'I vardIr... BeLirLi ko$uLLarda gezegen iLe aynI koordinatda bir ay da oLu$abiLir... Harabe ALanI da bu koordinatLarda oLu$ur...